RODO

Rodo

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych osobowych jest:

W RAMACH BOLESŁAWIECKIEGO CENTRUM ZDROWIA:
TOP MEDICAL SP. Z O.O.

ul. Dolne Młyny 21 a

59-700 Bolesławiec

NIP 6121865558

 

 

W RAMACH PRZYCHODNI LEKARZ DOMOWY;

PRZYCHODNIA LEKARZ DOMOWY PIESZKO SPÓŁKA JAWNA

59-700 KRAŚNIK DOLNY 47A

NIP 6121680818

 

2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych:


2.1 Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: ido@lekarz-boleslawiec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


2.2 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: ido@lekarz-boleslawiec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest TOP MEDICAL sp. z o.o. z siedzibą ul. Zgorzelecka 12 (59-700), Bolesławiec.
 • Administrator w celu zapewnienia jak najlepszej jakości przetwarzania danych i ich ochrony powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: ido@lekarz-boleslawiec.pl.
 • Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane przez Administratora w celach zdrowotnych, w tym w szczególności w celu wykonywania badań oraz realizacji świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – dane Pacjentów są przetwarzane do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy w tym w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego oraz leczenia;
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku gdy przetwarzanie danych wymaga zebrania zgody, dotyczy to danych, które Pacjenci podają dobrowolnie we wnioskach lub formularza, takie jak np. adres e-mail, numer telefonu, dane osób do kontaktu;
  • art. 6 ust. 1 lit c) w przypadku gdy przetwarzanie wynika z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w szczególności na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przetwarzanie może odbywać się również na innej podstawie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 • W przypadku kontaktu z Administratorem za pośrednictwem danych wskazanych na stronie www Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu z zainteresowaną osobą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgody wyrażonej poprzez przesłanie wiadomości).
 • Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie administrator oraz podmioty upoważnione do tego odrębnymi przepisami prawa, z którymi Administrator podpisał wymagane przez RODO umowy powierzenia przetwarzania danych. Umożliwia to stałą kontrole Administratora nad danymi, które przekazali Państwo do administratora. Odbiorcami są:
  • Przychodnia „Lekarz Domowy” Pieszko Sp. j. z siedzibą w Kraśniku Dolnym 47A;
  • Przedsiębiorstwo Usługowe JAREXS Sp. z o.o., z siedzibą w Legnicy (w zakresie pełnienia usług ochrony i monitoringu u administratora).
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania. Okres ten może ulec przedłużeniu w związku z postepowaniem na podstawie prawa. W przypadku danych medycznych okres ten wynosić będzie min. 20 lat, w przypadku pozostałych danych będą one przetwarzane przez okres realizacji usługi i maksymalnie 6 lat po jej zakończeniu ze względu na uzasadniony interes administratora (ochronę przed ewentualnymi roszczeniami). W przypadku danych gromadzonych w związku z kontaktem dane będą przechowywane przez okres związany z celem kontaktu, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia realizacji celu.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 • Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) [przetwarzanie danych w celu realizacji interesu publicznego] lub f) [interes prawny administratora] RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
 • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. W przypadku danych związanych z dokumentacją medyczną podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym.
 • Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
© 2021 Bolesławieckie Centrum Zdrowia - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : facebros.pl

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności